OGŁOSZENIE
KONKURS OFERT
DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI
30 000 EURO ' ZAKUP I DOSTAWA ŻYWNOŚCI DO DOMU DZIECKA W TURAWIE '

Działając na podstawie § 6 ust.1 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty
budowlane których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro
w związku a art. pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
/Dz.U. 2010 nr 113 poz 759 ze zm./ Dom Dziecka w Turawie ogłasza konkurs ofert

1. Zamawiający
Dom Dziecka w Turawie
ul. Opolska 56
46-045 Turawa
tel. 77 421 20 22
fax. 77 421 20 22 w. 21
e mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

2. Przedmiot zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa żywności

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
-zakup i dostawa żywności na potrzeby Domu Dziecka w Turawie
-zamawiający dopuszcza składanie ofert na dostawę w ramach następujących części,
umieszczonych w poszczególnych załącznikach-formularzach asortymentowo- cenowych:

1) Artykuły ogólnospożywcze
2) Mięso wieprzowe, wołowe, wędliny
3) Mrożonki
4) Nabiał
5) Owoce i warzywa
6) Pieczywo

-żywność będąca przedmiotem zamówienia musi odpowiadać warunkom jakościowym zgodnym z
obowiązującymi atestami, Polskimi Normami, prawem żywnościowym oraz z obowiązującymi
zasadami GMP/GHP, GAP i systemu HACCP lub Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem
żywności zgodnym z ISO 22000:2005.

4.Warunki udziału w postępowaniu oraz tryb składania i otwarcie ofert:
Dostawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu winni złożyć w terminie określonym
w pkt. 7 niniejszego ogłoszenia oferty na „ Zakup i dostawę żywności „
ofertę – formularz cenowy ze wskazaniem jednostkowych cen netto i brutto za dany asortyment.
-wykonawca biorący udział w postępowaniu powinien spełniać następujące warunki:
- posiadać uprawnienia do wykonywania dostaw żywności wynikające z właściwego rejestru albo
wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- posiadać wiedzę i doświadczenie w dostawie żywności,
- dysponować transportem do przewozu żywności (tych części, na które składa ofertę)
odpowiadającym wymogom HACCP,
- dysponować osobami zdolnymi do dostawy żywności.

5.Termin realizacji zamówienia: od 01.stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

6.Kryteria wyboru:
1. cena – 100%

7. Forma,termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: „ Oferta złożona w trybie konkursu ofert
„Zakup i dostawa żywności do Domu Dziecka w Turawie nie otwierać przed 01.12.2017 r.
godz. 11:00” w siedzibie Zamawiającego: Dom Dziecka w Turawie ul. Opolska 56
46-045 Turawa - sekretariat.

7. Otwarcie ofert , wybór wykonawcy
Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 01.12.2017 godz. 11:00.
Wybór wykonawcy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert, o którym wybrany wykonawca
zostanie poinformowany telefonicznie.

8. Załączniki do ogłoszenia:
- formularz asortymentowo – cenowy 6 szt.
- wzór umowy

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 14 listopad 2017 16:11 Piotr
Artykuł został zmieniony. wtorek, 14 listopad 2017 16:15 Piotr
Artykuł został zmieniony. wtorek, 14 listopad 2017 16:18 Piotr