OGŁOSZENIE O PRZETARGU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
Na podstawie art.40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. Prawo
zamówień publicznych zapraszam do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym o
nazwie:


WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU Z UZUPEŁNIENIEM UBYTKÓW IZOLACJI TERMICZNEJ STROPODACHU I STROPU BUDYNKU DOMU DZIECKA W TURAWIE

Warunki przetargu:

1. Warunki zamówienia szczegółowo określone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ), która dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.bip.wsparcie.com lub w siedzibie Zamawiającego.
2. Prace wykonywane będą w trybie przetargu nieograniczonego.
3. Oferty winny być złożone w terminie do dnia 26 KWIETNIA 2016 r. r. do godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego ( sekretariat ) ul. Opolska 56 w Turawie i odpowiadać wymogom SIWZ.
4. Powołana Komisja Przetargowa (art. 21) w składzie:
- Danuta Dura - (przewodnicząca Komisji Komisji Prztetargowej)
- Alicja Czyżewska-Berestecka – członek Komisji,
- Waldemar Konieczko – członek Komisji.
5. Oferenci są związani ofertą w terminie 30 dni od momentu wyboru ofert przez Dyrektora Domu Dziecka w Turawie.
6. Oferty należy kierować do Komisji Przetargowej powołanej przez Dyrektora
Domu Dziecka w Turawie pocztą lub osobiście na adres „ Dom Dziecka w Turawie, ul. Opolska 56, 46-045 Turawa „w zamkniętych kopertach opisanych wg. Instrukcji dla oferentów w SIWZ.
7. Wszelkie informacje na temat zamówienia udziela Dyrektor Domu Dziecka w Turawie Waldemar Dzieszkowski tel/fax 774212022

Dyrektor Domu Dziecka w Turawie
Waldemar Dzieszkowski

 

Załączniki:

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 22 wrzesień 2017 12:15 Piotr
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 wrzesień 2017 12:17 Piotr