Sprawozdanie finansowe wraz z załącznikami za rok 2021 zostało opublikowane w sekcji załączniki

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Bilans jednostki budżetowej pdf 1.18 MB Admin-mh
Rachunek zysków i strat jednostki pdf 940.09 KB Admin-mh
Arkusz wyłączeń pdf 466.77 KB Admin-mh
Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki pdf 940.09 KB Admin-mh
Zestawienie zmian w funduszu jednostki pdf 866.45 KB Admin-mh
Wprowadzenie do sprawozdania pdf 1.30 MB Admin-mh
Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Zał.1.1) pdf 1.30 MB Admin-mh
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (Zał.1.2) pdf 399.15 KB Admin-mh
Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych (Zał.1.3) pdf 413.99 KB Admin-mh
Wartość gruntów użytkowanych wieczyście (Zał.1.4) pdf 502.26 KB Admin-mh
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów (Zał.1.5) pdf 584.51 KB Admin-mh
Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (Zał.1.6) pdf 424.51 KB Admin-mh
Odpisy aktualizujące wartość należności ( Zał.1.7) pdf 502.97 KB Admin-mh
Dane o stanie rezerw (Zał.1.8) pdf 406.35 KB Admin-mh
Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okre 0 bytes Admin-mh
Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (Zał.1.10) pdf 464.46 KB Admin-mh
Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń (Zał.1.11) pdf 612.07 KB Admin-mh
Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń ( Zał.1.12) pdf 421.24 KB Admin-mh
Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych ( Zał.1.13) pdf 734.01 KB Admin-mh
Poręczenia i gwarancje nie wykazane w bilansie ( Zał.1.14) pdf 405.84 KB Admin-mh
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 27 kwiecień 2022 17:46 Admin-mh
Artykuł został zmieniony. środa, 27 kwiecień 2022 17:46 Admin-mh