Sprawozdanie finansowe wraz z załącznikami za rok 2021 zostało opublikowane w sekcji załączniki

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Bilans jednostki budżetowej pdf 1.18 MB Waldemar Dzieszkowski
Rachunek zysków i strat jednostki pdf 940.09 KB Waldemar Dzieszkowski
Arkusz wyłączeń pdf 466.77 KB Waldemar Dzieszkowski
Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki pdf 940.09 KB Waldemar Dzieszkowski
Zestawienie zmian w funduszu jednostki pdf 866.45 KB Waldemar Dzieszkowski
Wprowadzenie do sprawozdania pdf 1.30 MB Waldemar Dzieszkowski
Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Zał.1.1) pdf 1.30 MB Waldemar Dzieszkowski
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (Zał.1.2) pdf 399.15 KB Waldemar Dzieszkowski
Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych (Zał.1.3) pdf 413.99 KB Waldemar Dzieszkowski
Wartość gruntów użytkowanych wieczyście (Zał.1.4) pdf 502.26 KB Waldemar Dzieszkowski
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów (Zał.1.5) pdf 584.51 KB Waldemar Dzieszkowski
Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (Zał.1.6) pdf 424.51 KB Waldemar Dzieszkowski
Odpisy aktualizujące wartość należności ( Zał.1.7) pdf 502.97 KB Waldemar Dzieszkowski
Dane o stanie rezerw (Zał.1.8) pdf 406.35 KB Waldemar Dzieszkowski
Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okre 0 bytes Waldemar Dzieszkowski
Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (Zał.1.10) pdf 464.46 KB Waldemar Dzieszkowski
Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń (Zał.1.11) pdf 612.07 KB Waldemar Dzieszkowski
Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń ( Zał.1.12) pdf 421.24 KB Waldemar Dzieszkowski
Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych ( Zał.1.13) pdf 734.01 KB Waldemar Dzieszkowski
Poręczenia i gwarancje nie wykazane w bilansie ( Zał.1.14) pdf 405.84 KB Waldemar Dzieszkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 27 kwiecień 2022 17:46 Waldemar Dzieszkowski
Artykuł został zmieniony. środa, 27 kwiecień 2022 17:46 Waldemar Dzieszkowski