Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wyniki postępowania - karta informacyjna dokumentu

Ogłoszenie
opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr
znak, nr
[WPISZ NUMER/ZNAK]
tryb postępowania
przetarg nieograniczony
podmiot zamawiający
[NAZWA PODMIOTU] w Przykładowej Gminie
dotyczy
[WPISZ NAZWĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
wartość zamówienia
[WPISZ KWOTĘ]
liczba otrzymanych ofert
[WPISZ LICZBĘ]
liczba wykonawców wyłonionych w postępowaniu
[WPISZ LICZBĘ]
data udzielenia zamówienia
[WPISZ DATĘ]
nazwa i adres wykonawcy
[WPISZ DANE WYBRANEGO WYKONAWCY]
uzasadnienie wyboru wykonawcy
Oferta najkorzystniejsza cenowo
cena wybranej oferty
[WPISZ KWOTĘ]
oferta z najwyższą ceną
[WPISZ KWOTĘ]
oferta z najniższą ceną
[WPISZ KWOTĘ]

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.